Zásady spracovania a ochrany osobných udajov
v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR


Spoločnosť LEHOTSKÝ comp., s.r.o. chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom Spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu s ochranou údajov.


Vážený návštevník webovej stránky www.lezitranz.sk Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.


a) Kto sme?


Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Spoločnosť: LEHOTSKÝ comp., s.r.o. IČO: 36 420 298 Sídlo: Kráľova Lehota 266, 032 33 Kráľova Lehota Štatutár: Miroslav Lehotský Tel.: +421 (0)903 307 640 E-mail: lezitranz@lezitranz.sk


b) Aké osobné údaje spracúvame?


Zákazník


Aby sme vám mohli ponúknuť, predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: 1. Meno 2. Priezvisko 3. Kontaktný telefón 4. E-mailovú adresu 5. Kontaktnú adresu


Zamestnanec


Spracúvame osobné údaje zamestnancov v plnom rozsahu, aký vyžaduje legislatíva a plnenie vyplývajúcich zmluvných povinností, podľa legislatívy SR, bližší popis je v spracovateľských činnostiach a smernici GPDR.


c) Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?


1. Webové služby


Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ponukového konania, návrhu produktov, uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.


2. Doručenie tovarov


d) Aký je náš oprávnený záujem?


Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe – oprávnený záujem, za účelom:


1. Ochrany majetku, ochrany uložených osobných údajov, prostredníctvom kamerového a zabezpečovacieho systému 2. Priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieb a podpory klientov, zvýšenia efektivity prostredníctvom marketingových nástrojov. 3. Zlepšenia kvality a efektivity nami poskytovaných služieb v našich zábavných zariadeniach 4. Presného zamerania sa na požiadavky klientov, skvalitnenie a expanzia ponúkaných služieb. 5. Dodania objednaného tovaru 6. Plnenia zmluvných podmienok 7. Plnenia zákonných povinností a osobitných predpisov


h) Ako nám môžete dať súhlas?


Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:


1. Osobne písomným súhlasom 2. Na našej Webovej stránke, na príslušných formulároch pri registrácii


Ako môžete súhlas odvolať?


Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať nasledovnými spôsobmi:


1. Cez online formulár; 2. Kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu; 3. Zaslaním oznámenia na email lezitranz@lezitranz.sk 4. Zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré je uvedené vyššie. 5. Osobne, odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej prevádzke.


j) Komu vaše údaje poskytujeme?


S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnostiam ako sú:


• Naši obchodní partneri v tejto oblasti • Štátnym inštitúciám podľa platnej legislatívy SR • Poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné na prevádzku našich zariadení • Poskytovateľom cloudových, hostingových služieb • Pri vymáhaní právnych nárokov tretích strán


k) Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Účtovníctvo


1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.


1. Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.


1. Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie a čas stanovený legislatívou SR a EU.


Evidencia reklamácii


1. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.


Doručenie tovarov


1. Osobné údaje poskytnuté z dôvodu doručenia tovarov sa uchovávajú na dobu 10 rokov, aj z dôvodov relevantnej legislatívy SR, prípadne iných možných právnych nárokov spoločnosti alebo tretích strán. 2. l) Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.


m) Na koho sa môžete obrátiť?


Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na štatutára spoločnosti LEHOTSKÝ comp., s.r.o.: Meno a priezvisko: Miroslav Lehotský Email: lezitranz@lezitranz.sk


o) Ako spracúvame vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame prostriedky aizovaného individuálneho rozhodovania.


p) Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?


Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované cloud služby, pokročilú IKT architektúru. Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.


q) Záverečné ustanovenia


Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 10. marca 2022. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.—koniec dokumentu.– Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 10. marca 2022– verzia 2018001 jeho obsah sa môže bez upozornenia meniť a dopĺňať